پروفایل ورود / ثبت نام تصویر IMG مسئولیت حرفه ای تضمین کیفیت ساختمان
تصویر IMG
بیمه‌گر کیست؟

بیمه‌گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد.

تصویر IMG
بیمه‌گذار کیست؟

بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه‌گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

تصویر IMG
موضوع بیمه‌نامه چیست؟

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار جهت جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث، کارکنان شاغل در پروژه ها، مالکین و ساکنین ساختمان ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت تقصیر، خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم آگاهی و اطلاع، عدم رعایت نظامات اداری و مباحث مقررات ملی ساختمان، وی در انجام امور طراحی، محاسبه و نظارت و اجرای ساختمان ها و پروژه های مورد نظارت، محاسبه و طراحی و اجرا و هر گونه خدمات مهندسی جاری دچار صدمات جسمانی، فوت و یا خسارت های مالی مستقیم یا غیر مستقیم شوند که بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار در صورت تشخیص مراجع قضایی یا بیمه‌گر طبق شرایط و مفاد بیمه نامه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

تصویر IMG
حق بیمه چیست؟

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد حق بیمه را بهای خطر می‌نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.

تصویر IMG
بیمه‌نامه چیست؟

بیمه‌نامه سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد در بیمه‌نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.

تصویر IMG
الحاقیه چیست؟

الحاقی ورقه‌ای است که بعد از صدور بیمه نامه ممکن است توسط بیمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار درخواست تغییراتی در بیمه‌نامه بنماید این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می‌گیرد صدور الحاقی بجز مواردی که طبق شرایط بیمه‌نامه برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده بدون موافقت کتبی بیمه‌گذار انجام نمی‌شود مگر در درجات بیمه‌نامه اشتباهی رخ داده باشد که بیمه‌گر شخصاً نسبت به تصحیح آن با صدور الحاقی اقدام خواهد نمود.

تصویر IMG
فرانشیز به چه معناست؟

به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

تصویر IMG
غرامت فوت و نقص عضو چیست؟

وجهی است که بیمه گر طبق شرایط این بیمه نامه متعهد می گردد، در صورت بروز صدمات جسمانی یا فوت زیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه نامه و احراز مسئولیت بیمه گذار به زیان دیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

تصویر IMG
خسارت مالی چیست؟

وجهی است که بیمه‌گر طبق شرایط این بیمه نامه متعهد می گردد، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار به زیاندیده بپردازد.

تصویر IMG
طرح انفرادی سالیانه چیست؟

در طرح انفرادی سالیانه تمام پروژه هایی که از مهندسین کسر ظرفیت می‌شود در دوره ‌اعتبار بیمه‌نامه پوشش دارد و دیگر نیازی نیست بابت هر ‌پروژه بیمه‌نامه جدا صادر شود.

تصویر IMG
طرح براساس متر مربع چیست؟

در طرح بر اساس متر مربع بابت هر پروژه بر اساس متر مربع محل مورد بیمه، بیمه‌نامه صادر می‌شود.

تصویر IMG
طرح تجمیع مهندسین چیست؟

در طرح تجمیع مهندسین در یک پروژه تمام مهندسین یک پروژه تحت پوشش بیمه‌نامه قرار میگیرند.

تصویر IMG
تفاوت طرح انفرادی سالیانه با طرح بر اساس متراژ مربع چیست؟

در طرح انفرادی سالیانه تمام پروژه هایی که از مهندسین کسر ظرفیت می‌شود در دوره ‌اعتبار بیمه‌نامه پوشش دارد و دیگر نیازی نیست بابت هر ‌پروژه بیمه‌نامه جدا صادر شود ولی در طرح بر اساس متراژ مربع بابت هر پروژه بر اساس متر مربع بیمه‌نامه صادر می‌شود. بدیهی است که خرید بیمه‌نامه طرح انفرادی سالیانه به صرفه تر از طرح براساس متر مربع است.

تصویر IMG
منظور از مطالبات تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست ؟

کلوز مطالبات تامین اجتماعی در بیمه های مسئولیت جهت جبران موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی است. همانطوریکه طبق ماده 66 قانون تامین اجتماعی : درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرماو نمایندگان او بوده ، سازمان هزینه ها ی مربوط به معالجه ، غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 همین قانون از کارفرما مطالبه خواهد کرد. تبصره یک : مقصر میتواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الضمه شود. حال اگر کارفرمائی که کارگرانش دارای بیمه تامین اجتماعی هستند این پوشش یا کلوز را در بیمه مسئولیت کارفرما خریداری کند در صورتیکه بر اثر حادثه‌ی رخ داده برای کاگر (که مقصرش کارفرما یا نمایندگان او باشند) هزینه هایی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود، از جمله فوت و یا از کارافتادگی منجر به برقراری مستمری و... این پوشش پاسخگوی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقصر خواهد بود.

تصویر IMG
منظور از پوشش بیمه‌ای مازاد بر یک دیه چیست؟

گاهی اوقات دیه نقص عضو یک فرد از دیه کامل بیشتر است مانند دیه قطع نخاع،شرکت بیمه در صورتی مازاد دیه یک نفر را پرداخت مینماید که بیمه‌گذار این پوشش را خریداری نماید. برای خریداری این پوشش سقف خاصی وجود ندارد و بیمه‌گذار میتواند با توجه به میزان خطر حرفه خویش ،تقاضای مبلغ مشخصی از این پوشش را داشته باشد.

تصویر IMG
در چه شرایطی شرکت بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند؟

1. بیمه‌گذار مکلف است در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را با دقت و صداقت اعلام نماید. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید، و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید (به تأیید مراجع ذی صلاح در اثبات این موضوع)، قرارداد بیمه باطل خواهد بود. 2. چنانچه حق بیمه به صورت اقساطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد سررسید را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند با رعایت بند (ز) بیمه‌نامه را فسخ نماید.

تصویر IMG
اگر بیمه‌نامه از طرف شرکت بیمه‌گر فسخ گردد آیا مبلغی به بیمه‌گذار برگردانده می‌شود؟

بله ! در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر در بیمه‌نامه‌های سالانه، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود.

تصویر IMG
آیا بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند؟

بله ! بیمه‌گذار می‌تواند به دلایل متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر یا عدم تمایل بیمه‌گذار خود بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ کند.

تصویر IMG
در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق‌بیمه چگونه به بیمه‌گذار مستردد خواهد شد؟

در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه متناسب با مدت سپری شده از شروع بیمه‌نامه براساس تعرفه کوتاه مدت به شرح جدول ذیل محاسبه و بقیه آن به بیمه‌گذار مسترد خواهد شد:

تصویر IMG
وظایف بیمه‌گذار در زمان وقوع خسارت (حادثه) چیست؟

1. حداکثر ظرف مدت بیست روز کاری (به جز ایام تعطیلات رسمی) با تکمیل فرم اعلان خسارت وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را به بیمه‌گر اعلان نماید. 2. خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید. 3. برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد. 4. هر گونه اوراق قضائی اعم از رأی دادگاه ابلاغ شده را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به بیمه‌گر تحویل نماید.

تصویر IMG
منظور از اصل جانشینی در بیمه‌نامه چیست؟

بیمه‌گر قائم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر در دعاوی مربوط به این بیمه‌نامه محسوب می شود که بتواند پرونده‌های مربوطه را در مراجع قضائی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد.

تصویر IMG
پوشش های این بیمه‌نامه کدامند؟

کلیه ساختمان‌ها و پروژه هایی که در طول مدت یکسال دوره اعتبار بیمه‌نامه تحت نظارت، محاسبه یا طراحی بیمه‌گذار قرار می‌گیرد تا ۱۵ سال بعد از شروع نظارت یا طراحی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری، یا در دورانی که اجرای کار متوقف شده (به صورت نیمه کاره) تحت پوشش تعهدات بیمه‌نامه با شرایط ذیل می باشد : 1. جبران هزینه‌های پزشکی، دیه اعم از غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی 2. جبران غرامت فوت و نقض عضو و صدمات جسمانی 3. مطابق دیات سال وقوع حادثه و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه‌نامه نیز تا سقف ۵ برابر تعهد دیه هر نفر در سال وقوع حادثه. 4. جبران هزینه‌های پزشکی در طول مدت پوشش بیمه‌نامه معادل(۷٫۵ % هفت و نیم درصد) دیه سال وقوع حادثه برای هر نفر و حداکثر تا سقف ۵ برابر تعهد هر نفر.

تصویر IMG
پوشش های تکمیلی بیمه‌نامه کدامند؟

1. محاسبه و پرداخت غرامت دیه به علت طولانی شدن روند رسیدگی قضایی تا ۵ سال بعد از وقوع حادثه 2. جبران غرامت بیش از یک دیه برای صدمات جسمانی علاوه بر دیه ماه‌های حرام در سال وقوع حادثه 3. جبران خسارت‌های مالی در طول مدت یک سال بیمه‌نامه تا سقف مندرج در جدول تعهدات و در دوره پوشش بیمه با افزایش ۲۰% هر سال نسبت به سال قبل بر‌مبنای جدول تعهدات 4. جبران هزینه‌های برداشت ضایعات ناشی از خسارت، جلوگیری از توسعه خسارت و هزینه‌های امور حرفه‌ای در دوره ساخت بعد از خسارت تا میزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در هر حادثه و در طول مدت بیمه‌نامه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال علاوه بر خسارت مالی با افزایش ۲۰% هر سال نسبت به سال قبل در طول دوره پوشش بیمه. 5. مسئولیت بیمه‌گذار در قبال کلیه مفاد ماده ۶۶ سازمان تأمین اجتماعی برای هر نفر معادل۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در طول مدت بیمه‌نامه تا ۵٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در طول مدت یکسال بیمه‌نامه و در طول مدت پوشش بیمه با افزایش به میزان هر سال ۲۰% نسبت به سال قبل 6. پوشش بیمه حوادث انفرادی بیمه‌گذار در قبال کلیه حوادث منجر به فوت و نقض عضو (جزئی و کلی) و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 7. در محل پروژه‌های تحت نظارت برای هزینه‌های پزشکی، نقص عضو و فوت بیمه‌گذار در طول دوره پوشش بیمه مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

تصویر IMG
خطرات خارج از تعهد بیمه‌نامه کدام است؟

1. خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، انفجار هسته‌ای، تشعشعات رادیواکتیو و عملیات تروریستی. 2. خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی. 3. جرائم و جزای نقدی به نفع دولت، مطالبات شهرداری، شورای انتظامی نظام مهندسی و نهادهای عمومی و مجازات‌های قابل خرید بیمه‌گذار. 4. خسارت‌های ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه‌گذار. 5. زیان‌های مالی یا از دست دادن درآمد بیمه‌گذار 6. عمد بیمه‌گذار

تصویر IMG
اگر هزینه‌های پزشکی زیاندیده را بیمه‌گذار پرداخت کرده باشد آیا شرکت بیمه این مبلغ را به بیمه‌گذار برمیگرداند؟

بله ! در صورتیکه هزینه‌های پزشکی توسط بیمه‌گذار پرداخت شده باشد، این مبلغ به صورت مجزا در وجه بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

تصویر IMG
اگر کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه‌ کار وکارگران عدم مشمول سنی قانون کار، در کارگاه به کار گرفته شده و منجر به خسارت بدنی و یا فوت گردد آیا شرکت بیمه‌گر خسارت آن‌ها را پرداخت می‌کند؟

بله ! بیمه‌گذار به میزان درصدی که در محاکم قضایی محکوم به جبران خسارت گردد، می‌بایست تحت پوشش بیمه‌نامه باشد.

تصویر IMG
اگر مسئولیت بیمه‌گذار تحت پوشش چند بیمه‌نامه باشد از کدام شرکت بیمه‌گر خسارت دریافت می‌کند؟

در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس میتواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

تصویر IMG
آیا بیمه‌نامه محدوده جغرافیایی دارد؟

این بیمه‌نامه فقط در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است و در خصوص مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در خارج از محدوده مذکور منوط به توافق کتبی بیمه‌گر و بیمه‌گذار و پذیرش شرایط آن می باشد.

تصویر IMG
آیا در صورت افزایش زیربنای ساختمان، هرگونه اصلاحیه در نقشه ها، تغییرات در معماری و یا سایر نقشه‌ ها حق بیمه افزایش می‌یابد؟

در صورت افزایش زیربنای ساختمان تا 5% متراژ اولیه، بیمه‌گر بدون دریافت حق بیمه اضافی، متراژ مازاد را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی در صورتیکه زیربنای ساختمان بیش از 5% متراژ اولیه تغییر کند، بیمه‌گذار موظف است حق بیمه کل متراژ اضافه شده را به حساب بیمه‎گر واریز نماید. در غیر این صورت پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر به نسبت متراژ پرداختی از متراژ واقعی خواهد بود. هرگونه اصلاحیه در نقشه ها از قبیل نوع اسکلت، تعداد واحد، کاربری و اساسا تغییرات در معماری و یا سایر نقشه ها در صورتیکه منجر به افزایش زیربنای بنا نگردد؛ باعث تغییر نرخ بیمه‌نامه نبوده و تعهدات بیمه‌گر تماما پابرجا خواهد بود.

تصویر IMG
آیا این بیمه‌نامه پروژه های قبل از صدور بیمه را پوشش می‌دهد؟

بله ! این بیمه‌نامه پروژه های حداکثر تا 20 سال قبل از صدور بیمه‌نامه را پوشش می‌دهد و حق بیمه برای پروژه های تا 5 سال قبل رایگان است.

تصویر IMG
طرح شرکت های حقوقی چیست ؟

بیمه نامه مسئولیت شرکت حقوقی طراحان و ناظر: چنانچه بیمه نامه برای پروانه ساختمان با متراژ مشخص به نام مدیرعامل یا شرکت حقوقی طراحان و ناظر صادر شود، علاوه بر دارا بودن تمام شرایط بیمه نامه طرح تجمیع مهندسین دخیل در پروژه (مسئولیت مدنی حرفه ای کلیه مهندسین (محاسب، طراح و ناظر) دخیل در پروانه ساختمان با متراژ و آدرس مشخص شده در بیمه نامه از تاریخ شروع نظارت و طراحی (شروع نظارت یا طراحی همان تاریخ کسر ظرفیت مهندسین است که تاریخ شروع وظایف و تعهدات ایشان نسبت به ساختمان مربوطه خواهد بود) تا پانزده سال بعد از تاریخ صدور بیمه نامه چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری یا در دورانی که اجرای کار متوقف شده است ( به صورت نیمه کاره) تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد. و چنانچه در طول 15 سال پوشش بیمه نامه مهندس یا مهندسین (طراح ، ناظر و محاسب ) دخیل در پروژه فوق تغییر کنند، علاوه بر پوشش بیمه ای مسئولیت هریک از مهندسین سابق، مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین جایگزین نیز تا پایان دوره پوشش بیمه نامه تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد.) مسئولیت مدنی حرفه ای مدیرعامل شرکت نیز نسبت به پروانه ساختمان ذکر شده در بیمه نامه تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد.

تصویر IMG
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان (L.D.B) چیست؟

این بیمه در گروه بیمه های اموال قرار میگیرد و خسارت‌های ناشی از طراحی غلط، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار وارد به ساختمان‌های در حال بهره برداری را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع عیوب اساسی و پنهان ساختمان را در طی مدت قرارداد که حداکثر ۱۰ سال میباشد تحت پوشش قرار میدهد.

تصویر IMG
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان (L.D.B) چگونه صادر می‌شود؟

در این بیمه نامه قبل از شروع احداث بنا سازنده اقدام به عقد قرارداد با بیمه‌گر میکند و در طول فرایند ساخت شرکت بیمه توسط مهندسین طرف قرارداد خود از مراحل مختلف اجرا بازرسی نموده و کیفیت مطلوب آن اطمینان حاصل مینماید. کلیه سازندگان ساختمان میتوانند با خرید این بیمه نامه ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان نهایی موجبات افزایش رضایتمندی خریدار ساختمان و ارتقا محبوبیت و برندینگ خود را فراهم سازند.

تصویر IMG
خطرات تحت پوشش بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (L.D.B) چیست؟

1) ویرانی کل ساختمان به مدت10 سال 2) سایر خسارات وارد به ساختمان، شامل: 1-2) سازه‌های اصلی ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری برای مدت 10 سال، حداکثر تا 49 درصد سقف تعهد بیمه‌گر 2-2) نمای ساختمان برای مدت پنج سال، حداکثر تا 5 درصد سقف تعهد بیمه‌گر 3-2) عایق‌های رطوبتی ضدهوازدگی سقف‌های شیب‌دار و دیوارهای خارجی و عایق‌های هوازدگی سقف‌های مسطح، یکسال پس از تاریخ صدور الحاقی شروع پوشش بیمه‌ای برای مدت پنج سال، حداکثر تا 1 درصد سقف تعهد بیمه‌گر 4-2) تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی، آسانسورها برای مدت سه سال، حداکثر تا 20 درصد سقف تعهد بیمه‌گر 5-2) سایر هزینه‌هایی که به منظور محوطه‌سازی، احداث راه‌های دسترسی، آبنما، پل سواره‌رو و پیاده‌رو تخصیص می‌یابد، برای مدت پنج سال، حداکثر تا 5 درصد سقف تعهد بیمه‌گر. 3) هزینه‎هایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می‎گیرد، حداکثر تا 5 درصد سقف تعهد بیمه‌گر برای مدت ده سال 4) هزینه‎های لازم برای تخریب و پاکسازی محل و برداشت ضایعات، حداکثر تا 10 درصد سقف تعهد بیمه‌گر برای مدت ده سال 5) هزینه‌های حرفه‌ای، حداکثر تا 5 درصد سقف تعهد بیمه‌گر برای مدت ده سال

تصویر IMG
خطرات خارج از تعهدات بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (L.D.B) چیست؟

1- خسارت‌هایی که عمداً یا سهواً توسط بیمه گذار یا ذینفع به موضوع بیمه وارد ‌شود. 2- خسارت‌های ناشی از آتش سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که آتش سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت‌های تحت پوشش این بیمه نامه باشد. 3- خسارت‌های ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه، طغیان رودخانه ها، ریزش زمین و یا آفات سماوی. 4- خسارت‌های ناشی از زلزله، فراتر از حد محاسبات ساختمانی بر اساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت راه و شهرسازی که در زمان احداث ساختمان ملاک عمل بوده است. 5- خسارت‌های ناشی از جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خراب‌کاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن) و مصادره. 6- خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. 7- خسارت‌های ناشی از رانش، جابجایی یا نشست زمین مگر اینکه ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان باشد. 8- خسارت‌های ناشی از ساختمان‌های مجاور، نشت لوله‎های آب و فاضلاب عمومی یا آب‌های زیرزمینی. 9- خسارت‌های ناشی از هرگونه تغییر در رنگ، بافت، لکه شدن، زنگ زدن یا خرابی ظاهری و سطحی یا سایر فرآیندهای مربوط به فرسوده شدن نمای ساختمان و ترک‌های ظاهری و سطحی نازک‌کاری ساختمان. 10- خسارت‌های ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان. 11- خسارت‌های ناشی از فرسودگی . 12- خسارت‌های ناشی از هر نقص یا عیبی که بازرس فنی کتباً به بیمه گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده باشد، مگراینکه متعاقباً عیب یا نقص اصلاح شده و مورد تأیید بازرس فنی بیمه گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماَ ناشی از آن نباشد. 13- هرگونه مالیات، عوارض ادواری و جرایم.

تصویر IMG
سازه‌های اصلی ساختمان کدامند؟

کلیه سازه‌های اجزای داخلی و خارجی باربر اصلی که برای پایداری و استحکام ساختمان ضروری هستند.شامل پی‎ها، ستونها، کف‌ها، تیرها، بادبندها و تمام دیوارها و سقف‌ها.

تصویر IMG
سازه‌‌های جانبی ساختمان کدامند؟

کلیه اجزای غیر باربر ثابت ساختمان شامل؛ درها، پنجره‌ها، گچ‌کاریها، کاشی‌کاریها، کف‌پوشها، نازک‌کاریها، فاضلابهای داخلی، عایق رطوبتی و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت (به استثنای اجزای متحرک درها، پنجره‌ها، نورگیرها و امثال آن‌ها)، محوطه‌های بیرونی و درونی، راههای دسترسی، آبنما، مخازن آب، پل سواره‌رو یا پیاده‌رو.

تصویر IMG
عیوب اساسی و پنهان ساختمان چیست؟

هرگونه نقص در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، کاربرد مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که در زمان صدور گواهی پایان کار و یا گواهی تأیید بازرس فنی بیمه‌گر آشکار نشده باشد و خسارت ناشی از آن در طی مدت اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام ‌شود.

تصویر IMG
مدت اعتبار بیمه‌نامه از چه زمانی آغاز و تا چه زمانی ادامه دارد؟

پوشش این بیمه نامه از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان و یا صدور گواهی تائید بازرس فنی، هر کدام زودتر باشد، آغاز و ده سال پس از آن تاریخ پایان خواهد یافت.

تصویر IMG
بازرس فنی چه کسی می‌باشد؟

شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف بیمه‌گر وظیفه بررسی و کنترل مراحل آزمایشات، طراحی نقشه‌ها، محاسبات و ساخت را بعهده داشته و گواهی‌های مرحله‌ای و نهایی کل ساختمان را به منظور ارزیابی و تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه‌نامه برای بیمه‌گر صادر می‌نماید.

تصویر IMG
منظور از مبلغ بیمه اولیه چیست؟

مبلغ بیمه اولیه مبلغی برآوردی است که قبل از شروع ساخت توسط بیمه‌گذار به بیمه‌‌گر اعلام می‌شود. این مبلغ نمی‌تواند از ارزش کل ساخت بر مبنای هر مترمربع ساختمان که توسط مراجع ذیصلاح نظیر وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و ... در هر استان تعیین و اعلام می‌شود، کمتر باشد.

تصویر IMG
منظور ازمبلغ بیمه قطعی چیست؟

مبلغی است که برمبنای هزینه‌های تمام شده مربوط به کارهای سازه‌ای، سایر کارهای ساختمان، تخریب، پاکسازی و برداشت ضایعات و هزینه‌های حرفه‌ای ‌ توسط بیمه‌گذار اعلام و پس از تایید بازرس فنی مشخص می‌گردد.

تصویر IMG
حق‌بیمه اولیه چیست؟

حق‌بیمه اولیه درصدی از مبلغ بیمه اولیه است که هنگام صدور بیمه‌نامه تعیین و ب بیمه‌گذار اعلام می‌شود.

تصویر IMG
حق‌بیمه قطعی چیست؟

حق‌بیمه قطعی درصدی از مبلغ بیمه قطعی است که بر اساس نظر بازرس فنی پس از صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان و یا صدور گواهی تائید بازرس فنی، هر کدام زودتر باشد، محاسبه و ضمن کسر حق‌بیمه اولیه تعیین و به بیمه‌گذار اعلام می‌گردد.

تصویر IMG
هزینه‌های حرفه‌ای شامل چه مواری می‌شود؟

شامل هزینه‌های طراحی (معماری، تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و ...)، هزینه اخذ پروانه ساختمان و یا هزینه‌های مقاوم‌سازی می‌باشد.

تصویر IMG
نحوه اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB) چگونه است؟

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت ، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع شرکت بیمه (بیمه‌گر) برساند. همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

تصویر IMG
در صورتی که بیمه‌گذار یا ذینفع وظایف خود را به درستی برای اعلام خسارت انجام ندهد چه پیش می‌آید؟

بیمه‌گر می‌تواند ادعای خسارت را رد کند مگر این که بیمه‌گذار یا ذینفع ثابت کند که به واسطه امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است.

تصویر IMG
مبنای تسویه خسارت در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB) چیست؟

1) مبنای تسویه خسارت ، هزینه تعمیر قسمت صدمه دیده یا نوسازی، تعویض و یا تقویت آن قسمت است به نحوی که در شرایط قبل از وقوع خسارت قرار گیرد . در صورت لزوم هزینه تعمیر قسمتهای متأثر از عیوب پنهان نیز جبران خواهد شد. 2) برای هزینه هایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می‌گیرد، مبنای پرداخت عبارت است از هزینه های ترمیم و بازسازی برای جلوگیری از خرابی ساختمان در مدت اعتبار بیمه نامه. در صورت پیش بینی در زمان عقد قرارداد ، بیمه گر هزینه هرگونه تعمیر اولیه و موقت که بخشی از تعمیرات نهایی بوده و یا در جهت کاهش توسعه خسارت صورت پذیرفته شده باشد را پرداخت خواهد کرد.

تصویر IMG
مهلت و نحوه پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر چگونه است؟

بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای هیئت کارشناسی یا دادگاه (موضوع ماده 22) خسارت را پرداخت کند . حداکثر تعهد بیمه‌گر مربوط به هر قسمت، مبلغی است که در بیمه‌نامه درج شده است، مگر اینکه سقف تعهد بعداً از طریق الحاقیه تعدیل و حق‌بیمه اضافی آن نیز دریافت شده باشد. در هر حال استهلاک به عهده بیمه‌گذار یا ذینفع خواهد بود.

تصویر IMG
در چه صورتی بیمه‌گر می‌تواند در طی دوره ساخت و قبل از شروع پوشش بیمه‌ای، بیمه‌نامه را فسخ نماید؟

1- در صورتی که بیمه‌گذار حق‌بیمه را به موقع نپردازد. 2- در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد. 3- چنانچه بیمه‌گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد. 4- در صورت فوت بیمه‌گذار و یا انتقال مالکیت و عدم اجرای تعهدات بیمه‌گذار توسط ورثه یا منتقل الیه نسبت به بیمه‌گر. 5- در صورت عدم پذیرش و اصلاح نقص یا اشتباه در مراحل طراحی و ساخت که توسط بازرس فنی بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام گردیده و نسبت به رفع آن اقدام ننماید.

تصویر IMG
در صورتی که موضوع بیمه به هر علتی غیر از وقوع خسارات تحت پوشش این بیمه‌نامه از بین برود، چه پیش می‌آید؟

بیمه‌نامه منفسخ و حق‌بیمه مدت باقی‌مانده پس از کسر هزینه‌های بازرس فنی به صورت روز شمار، محاسبه و به بیمه‌گذار یا ذینفع مسترد می‌گردد.

تصویر IMG
مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه کدامند؟

۱- رونوشت سند مالکیت ۲- رونوشت از پروانه و درصورت خلافی رونوشت آن ۳- CD محاسبات یا دفترچه محاسباتی ۴- نقشه های سازه ۵- نقشه های معماری ۶- نقشه تاسیسات برقی ۷- نقشه تاسیسات مکانیکی ۸- تکمیل فرم پیشنهاد ۹- نظریه کارشناس

تصویر IMG
اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا خلاف واقع اظهار نماید چه پیش می‌آید؟

اگر مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد بیمه‌نامه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق‌بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.

تصویر IMG
اگر در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت، وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود وظیفه بیمه‌گذار یا ذینفع چیست؟

بیمه‌گذار یا ذینفع موظف است به محض اطلاع، بیمه‌گر را آگاه سازد. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد، مشارالیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق‌بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه نماید

تصویر IMG
در صورتی که خسارت پیش آمده ناشی از تشدید خطر باشد و بیمه‌گذار به بیمه‌گر این تشدید خطر را اطلاع نداشته باشد آیا بیمه‌گر خسارتی پرداخت می‌کند؟

هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.

تصویر IMG
در صورتی که سرمایه بیمه‌شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر چگونه خسارت را پرداخت می‌کند؟

فقط به نسبت سرمایه بیمه شده به ارزش آن در روز وقوع حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تصویر IMG
در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری در چه صورت بیمه به اعتبار خود باقی خواهد ماند؟

اگر ورثه یا منتقل‌الیه کلیه تعهداتی را که به موجب بیمه‌نامه به عهده بیمه‌گذار یا ذینفع بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند.

تصویر IMG
تا چه زمانی می‌توان بیمه‌نامه را تمدید کرد؟

تمدید این بیمه‌نامه منوط به بازرسی و کنترل مجدد ساختمان و تائید بازرس فنی پس از هر ده سال و حداکثر تا پنجاه سال خواهد بود.

تصویر IMG
اگر موضوع بیمه توسط چند بیمه‌گر تحت پوشش قرار گرفته باشد (بیمه مضاعف) موقع پرداخت خسارت چه پیش می‌آید؟

چنانچه ساختمان موضوع این بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بدون قصد تقلب به موجب بیمه‌نامه دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور بیمه شده باشد، در صورت وقوع خسارتهای تحت پوشش، مسئولیت بیمه‎گر به تناسب سرمایه بیمه‌شده که خود بیمه کرده به مجموع سرمایه بیمه‌شده می‎باشد.

تصویر IMG
اگر اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از طریق مذاکره حل نشود وظایف ایشان چیست؟

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق کارشناسی یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش کارشناسی، طرفین قرارداد یک کارشناس مرضی الطرفین را انتخاب می‌کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین کارشناس انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. کارشناسان منتخب، کارشناس سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی کارشناسی می‌کنند. در صورتی که برای انتخاب کارشناس سوم کارشناسان به توافق نرسند، هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین کارشناس سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس انتخابی خود را می‌پردازد و حق الزحمه کارشناس سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

تصویر IMG
هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف چه مدتی اعلام شود و اگر آن مهلت تمام شود چه پیش می‌آید؟

هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود

تصویر IMG
تایید نسخه دارویی چیست؟

یکی از خدمات ارائه شده توسط اداره های بیمه، از جمله بیمه سلامت ایران تایید نسخه های دارویی است. افرادی که باید بعضی از داروهای خاص و گران قیمت را تهیه کنند، می‌توانند با مراجعه به مراکز تایید دارو و یا سامانه ققنوس بعد از تایید نسخ خود، داروهای موردنیاز خود را با قیمت کمتر و ارزان تر از دارو‌خانه‌های سراسر کشور تهیه کنند. تایید دارو برای پرونده های پزشکی بیماران خاص الزامی است.

تصویر IMG
تایید دارو برای کدام بیماری ها لازم و ضروزی می‌باشد؟

بیماران مبتلا به بیماری MS، بیماریهای سرطانی (شیمی درمانی)، بیماران نیازمند به پیوند کلیه، بیماری های مرتبط با اختلالات هورمونی، بیماری های متابولیکی بدن، دیالیز، هموفیلی و تالاسمی می توانند از خدمات تایید دارو بهره مند شوند.

تصویر IMG
مراحل تایید دارو کدامند؟

1) تشکلی پرونده اینترنتی دارویی با مراجعه به مراکز تایید دارو در استان محل زندگیتان یا مراجعه به سایت ققنوس 2) مراجعه به نزدیکترین داروخانه برای دریافت داروی موردنظر

تصویر IMG
بستر خدمات الکترونیکی داروخانه‌ها چیست؟

در داروخانه های طرف قرارداد بیمه، بستر خدمات الکترونیکی ویژه‌ای راه اندازی شده است. این خدمات الکترونیکی ، برای تایید نسخ دارویی بیمه شدگان است و در آن، داروخانه‌ها از تایید نسخه دارویی بیمه‌شده اطلاع می‌یابند.

تصویر IMG
سامانه ققنوس چ کمکی می‌تواند به تایید نسخ دارویی بکند؟

بیمه‌شدگان نیازی ندارند که برای هر نسخه دارویی به مراکز تایید دارو استان محل زندگی خود مراجعه کنند؛ بلکه با مراجعه به سامانه ققنوس در‌خواست خود را در این سامانه می‌توانند ثبت کنند. (در قسمت پیشخوان مجازی تایید دارو) و پاسخ درخواست خود را در این سامانه دریافت کنند. این کار باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و ترافیک خواهد شد.

تصویر IMG
نحوه تایید نسخ دارویی از طریق سامانه ققنوس چگونه است؟

بیمه‌شدگان سازمان سلامت می‌توانند با مراجعه به سامانه ققنوس و وارد شدن به پیشخوان مجازی تایید دارو در قسمت ثبت نسخه جدید، با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز درخواست خود را ثبت کند.

تصویر IMG
اطلاعات مورد نیاز برای تایید نسخه دارو چیست؟

نام و نام خانوادگی، کدملی، تلفن همراه، آدرس ایمیل (در صورت تمایل بیمه‌شده)، درخواست (درصورت نیاز) تصویر مدرک پزشکی، تصویر نسخه پزشک

تصویر IMG
درخواست تایید نسخه دارویی را چگونه می‌توان پیگیری کرد؟

با ورود به سامانه ققنوس و پیشخوان مجازی تایید دارو، بیمه شده می‌تواند شماره پیگیری‌ای که به موبایل ایشان پیامک شده است را در قسمت شماره پیگیری وارد و درخواست خود را پیگیری کند. تصاویر مدارک پزشکی و نسخه پزشک برای ثبت در سامانه ققنوس باید چگونه باشد؟ مدارک پزشکی باید با فرمت jpg یا pdf و حداکثر حجم 300 کیلوبایت به صورت رنگی در سامانه ققنوس بارگذاری شود.

پیوند ها تماس باما
  • واحد پشتیبانی و صدور
  • میدان امام خمینی مقابل بیمارستان ثامن طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین واحد 3
  • 05134307000

  • دفتر مرکزی
  • تهران، جنت آباد مرکزی، خیابان نسترن، شهید جهانبخش سمنانی 3، پلاک: 1، طبقه اول
  • 02144493795

  logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به ققنوس می باشد. هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
ورود به ققنوس
ثبت نام در ققنوس
ثبت نام در ققنوس
شماره تلفن همراه
فراموشی رمز عبور
شماره تلفن همراه
تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است. صفحه اصلیطرح هااعلام خسارتراهنمای سایتبیمه نماهمکاری با ققنوس