پروفایل ورود / ثبت نام تصویر IMG

بیمه نما

پرسش و پاسخ

تصویر IMG
بیمه‌گر کیست؟

بیمه‌گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد.

تصویر IMG
بیمه‌گذار کیست؟

بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه‌گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

تصویر IMG
موضوع بیمه‌نامه چیست؟

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار جهت جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث، کارکنان شاغل در پروژه ها، مالکین و ساکنین ساختمان ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت تقصیر، خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم آگاهی و اطلاع، عدم رعایت نظامات اداری و مباحث مقررات ملی ساختمان، وی در انجام امور طراحی، محاسبه و نظارت و اجرای ساختمان ها و پروژه های مورد نظارت، محاسبه و طراحی و اجرا و هر گونه خدمات مهندسی جاری دچار صدمات جسمانی، فوت و یا خسارت های مالی مستقیم یا غیر مستقیم شوند که بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار در صورت تشخیص مراجع قضایی یا بیمه‌گر طبق شرایط و مفاد بیمه نامه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

تصویر IMG
حق بیمه چیست؟

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد حق بیمه را بهای خطر می‌نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.

تصویر IMG
بیمه‌نامه چیست؟

بیمه‌نامه سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد در بیمه‌نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.

تصویر IMG
الحاقیه چیست؟

الحاقی ورقه‌ای است که بعد از صدور بیمه نامه ممکن است توسط بیمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار درخواست تغییراتی در بیمه‌نامه بنماید این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می‌گیرد صدور الحاقی بجز مواردی که طبق شرایط بیمه‌نامه برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده بدون موافقت کتبی بیمه‌گذار انجام نمی‌شود مگر در درجات بیمه‌نامه اشتباهی رخ داده باشد که بیمه‌گر شخصاً نسبت به تصحیح آن با صدور الحاقی اقدام خواهد نمود.

تصویر IMG
فرانشیز به چه معناست؟

به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

تصویر IMG
غرامت فوت و نقص عضو چیست؟

وجهی است که بیمه گر طبق شرایط این بیمه نامه متعهد می گردد، در صورت بروز صدمات جسمانی یا فوت زیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه نامه و احراز مسئولیت بیمه گذار به زیان دیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

تصویر IMG
خسارت مالی چیست؟

وجهی است که بیمه‌گر طبق شرایط این بیمه نامه متعهد می گردد، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار به زیاندیده بپردازد.

تصویر IMG
طرح انفرادی سالیانه چیست؟

در طرح انفرادی سالیانه تمام پروژه هایی که از مهندسین کسر ظرفیت می‌شود در دوره ‌اعتبار بیمه‌نامه پوشش دارد و دیگر نیازی نیست بابت هر ‌پروژه بیمه‌نامه جدا صادر شود.

تصویر IMG
طرح براساس متر مربع چیست؟

در طرح بر اساس متر مربع بابت هر پروژه بر اساس متر مربع محل مورد بیمه، بیمه‌نامه صادر می‌شود.

تصویر IMG
طرح تجمیع مهندسین چیست؟

در طرح تجمیع مهندسین در یک پروژه تمام مهندسین یک پروژه تحت پوشش بیمه‌نامه قرار میگیرند.

تصویر IMG
تفاوت طرح انفرادی سالیانه با طرح بر اساس متراژ مربع چیست؟

در طرح انفرادی سالیانه تمام پروژه هایی که از مهندسین کسر ظرفیت می‌شود در دوره ‌اعتبار بیمه‌نامه پوشش دارد و دیگر نیازی نیست بابت هر ‌پروژه بیمه‌نامه جدا صادر شود ولی در طرح بر اساس متراژ مربع بابت هر پروژه بر اساس متر مربع بیمه‌نامه صادر می‌شود. بدیهی است که خرید بیمه‌نامه طرح انفرادی سالیانه به صرفه تر از طرح براساس متر مربع است.

تصویر IMG
منظور از مطالبات تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست ؟

کلوز مطالبات تامین اجتماعی در بیمه های مسئولیت جهت جبران موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی است. همانطوریکه طبق ماده 66 قانون تامین اجتماعی : درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرماو نمایندگان او بوده ، سازمان هزینه ها ی مربوط به معالجه ، غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 همین قانون از کارفرما مطالبه خواهد کرد. تبصره یک : مقصر میتواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الضمه شود. حال اگر کارفرمائی که کارگرانش دارای بیمه تامین اجتماعی هستند این پوشش یا کلوز را در بیمه مسئولیت کارفرما خریداری کند در صورتیکه بر اثر حادثه‌ی رخ داده برای کاگر (که مقصرش کارفرما یا نمایندگان او باشند) هزینه هایی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود، از جمله فوت و یا از کارافتادگی منجر به برقراری مستمری و... این پوشش پاسخگوی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقصر خواهد بود.

تصویر IMG
منظور از پوشش بیمه‌ای مازاد بر یک دیه چیست؟

گاهی اوقات دیه نقص عضو یک فرد از دیه کامل بیشتر است مانند دیه قطع نخاع،شرکت بیمه در صورتی مازاد دیه یک نفر را پرداخت مینماید که بیمه‌گذار این پوشش را خریداری نماید. برای خریداری این پوشش سقف خاصی وجود ندارد و بیمه‌گذار میتواند با توجه به میزان خطر حرفه خویش ،تقاضای مبلغ مشخصی از این پوشش را داشته باشد.

تصویر IMG
در چه شرایطی شرکت بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند؟

1. بیمه‌گذار مکلف است در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را با دقت و صداقت اعلام نماید. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید، و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید (به تأیید مراجع ذی صلاح در اثبات این موضوع)، قرارداد بیمه باطل خواهد بود. 2. چنانچه حق بیمه به صورت اقساطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد سررسید را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند با رعایت بند (ز) بیمه‌نامه را فسخ نماید.

تصویر IMG
اگر بیمه‌نامه از طرف شرکت بیمه‌گر فسخ گردد آیا مبلغی به بیمه‌گذار برگردانده می‌شود؟

بله ! در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر در بیمه‌نامه‌های سالانه، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود.

تصویر IMG
آیا بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند؟

بله ! بیمه‌گذار می‌تواند به دلایل متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر یا عدم تمایل بیمه‌گذار خود بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ کند.

تصویر IMG
در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق‌بیمه چگونه به بیمه‌گذار مستردد خواهد شد؟

در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه متناسب با مدت سپری شده از شروع بیمه‌نامه براساس تعرفه کوتاه مدت به شرح جدول ذیل محاسبه و بقیه آن به بیمه‌گذار مسترد خواهد شد:

تصویر IMG
وظایف بیمه‌گذار در زمان وقوع خسارت (حادثه) چیست؟

1. حداکثر ظرف مدت بیست روز کاری (به جز ایام تعطیلات رسمی) با تکمیل فرم اعلان خسارت وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را به بیمه‌گر اعلان نماید. 2. خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید. 3. برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد. 4. هر گونه اوراق قضائی اعم از رأی دادگاه ابلاغ شده را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به بیمه‌گر تحویل نماید.

تصویر IMG
منظور از اصل جانشینی در بیمه‌نامه چیست؟

بیمه‌گر قائم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر در دعاوی مربوط به این بیمه‌نامه محسوب می شود که بتواند پرونده‌های مربوطه را در مراجع قضائی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد.

تصویر IMG
پوشش های این بیمه‌نامه کدامند؟

کلیه ساختمان‌ها و پروژه هایی که در طول مدت یکسال دوره اعتبار بیمه‌نامه تحت نظارت، محاسبه یا طراحی بیمه‌گذار قرار می‌گیرد تا ۱۵ سال بعد از شروع نظارت یا طراحی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری، یا در دورانی که اجرای کار متوقف شده (به صورت نیمه کاره) تحت پوشش تعهدات بیمه‌نامه با شرایط ذیل می باشد : 1. جبران هزینه‌های پزشکی، دیه اعم از غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی 2. جبران غرامت فوت و نقض عضو و صدمات جسمانی 3. مطابق دیات سال وقوع حادثه و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه‌نامه نیز تا سقف ۵ برابر تعهد دیه هر نفر در سال وقوع حادثه. 4. جبران هزینه‌های پزشکی در طول مدت پوشش بیمه‌نامه معادل(۷٫۵ % هفت و نیم درصد) دیه سال وقوع حادثه برای هر نفر و حداکثر تا سقف ۵ برابر تعهد هر نفر.

تصویر IMG
پوشش های تکمیلی بیمه‌نامه کدامند؟

1. محاسبه و پرداخت غرامت دیه به علت طولانی شدن روند رسیدگی قضایی تا ۵ سال بعد از وقوع حادثه 2. جبران غرامت بیش از یک دیه برای صدمات جسمانی علاوه بر دیه ماه‌های حرام در سال وقوع حادثه 3. جبران خسارت‌های مالی در طول مدت یک سال بیمه‌نامه تا سقف مندرج در جدول تعهدات و در دوره پوشش بیمه با افزایش ۲۰% هر سال نسبت به سال قبل بر‌مبنای جدول تعهدات 4. جبران هزینه‌های برداشت ضایعات ناشی از خسارت، جلوگیری از توسعه خسارت و هزینه‌های امور حرفه‌ای در دوره ساخت بعد از خسارت تا میزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در هر حادثه و در طول مدت بیمه‌نامه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال علاوه بر خسارت مالی با افزایش ۲۰% هر سال نسبت به سال قبل در طول دوره پوشش بیمه. 5. مسئولیت بیمه‌گذار در قبال کلیه مفاد ماده ۶۶ سازمان تأمین اجتماعی برای هر نفر معادل۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در طول مدت بیمه‌نامه تا ۵٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در طول مدت یکسال بیمه‌نامه و در طول مدت پوشش بیمه با افزایش به میزان هر سال ۲۰% نسبت به سال قبل 6. پوشش بیمه حوادث انفرادی بیمه‌گذار در قبال کلیه حوادث منجر به فوت و نقض عضو (جزئی و کلی) و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 7. در محل پروژه‌های تحت نظارت برای هزینه‌های پزشکی، نقص عضو و فوت بیمه‌گذار در طول دوره پوشش بیمه مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

تصویر IMG
خطرات خارج از تعهد بیمه‌نامه کدام است؟

1. خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، انفجار هسته‌ای، تشعشعات رادیواکتیو و عملیات تروریستی. 2. خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی. 3. جرائم و جزای نقدی به نفع دولت، مطالبات شهرداری، شورای انتظامی نظام مهندسی و نهادهای عمومی و مجازات‌های قابل خرید بیمه‌گذار. 4. خسارت‌های ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه‌گذار. 5. زیان‌های مالی یا از دست دادن درآمد بیمه‌گذار 6. عمد بیمه‌گذار

تصویر IMG
اگر هزینه‌های پزشکی زیاندیده را بیمه‌گذار پرداخت کرده باشد آیا شرکت بیمه این مبلغ را به بیمه‌گذار برمیگرداند؟

بله ! در صورتیکه هزینه‌های پزشکی توسط بیمه‌گذار پرداخت شده باشد، این مبلغ به صورت مجزا در وجه بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

تصویر IMG
اگر کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه‌ کار وکارگران عدم مشمول سنی قانون کار، در کارگاه به کار گرفته شده و منجر به خسارت بدنی و یا فوت گردد آیا شرکت بیمه‌گر خسارت آن‌ها را پرداخت می‌کند؟

بله ! بیمه‌گذار به میزان درصدی که در محاکم قضایی محکوم به جبران خسارت گردد، می‌بایست تحت پوشش بیمه‌نامه باشد.

تصویر IMG
اگر مسئولیت بیمه‌گذار تحت پوشش چند بیمه‌نامه باشد از کدام شرکت بیمه‌گر خسارت دریافت می‌کند؟

در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس میتواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

تصویر IMG
آیا بیمه‌نامه محدوده جغرافیایی دارد؟

این بیمه‌نامه فقط در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است و در خصوص مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در خارج از محدوده مذکور منوط به توافق کتبی بیمه‌گر و بیمه‌گذار و پذیرش شرایط آن می باشد.

تصویر IMG
آیا در صورت افزایش زیربنای ساختمان، هرگونه اصلاحیه در نقشه ها، تغییرات در معماری و یا سایر نقشه‌ ها حق بیمه افزایش می‌یابد؟

در صورت افزایش زیربنای ساختمان تا 5% متراژ اولیه، بیمه‌گر بدون دریافت حق بیمه اضافی، متراژ مازاد را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی در صورتیکه زیربنای ساختمان بیش از 5% متراژ اولیه تغییر کند، بیمه‌گذار موظف است حق بیمه کل متراژ اضافه شده را به حساب بیمه‎گر واریز نماید. در غیر این صورت پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر به نسبت متراژ پرداختی از متراژ واقعی خواهد بود. هرگونه اصلاحیه در نقشه ها از قبیل نوع اسکلت، تعداد واحد، کاربری و اساسا تغییرات در معماری و یا سایر نقشه ها در صورتیکه منجر به افزایش زیربنای بنا نگردد؛ باعث تغییر نرخ بیمه‌نامه نبوده و تعهدات بیمه‌گر تماما پابرجا خواهد بود.

تصویر IMG
آیا این بیمه‌نامه پروژه های قبل از صدور بیمه را پوشش می‌دهد؟

بله ! این بیمه‌نامه پروژه های حداکثر تا 20 سال قبل از صدور بیمه‌نامه را پوشش می‌دهد و حق بیمه برای پروژه های تا 5 سال قبل رایگان است.

تصویر IMG
طرح شرکت های حقوقی چیست ؟

بیمه نامه مسئولیت شرکت حقوقی طراحان و ناظر: چنانچه بیمه نامه برای پروانه ساختمان با متراژ مشخص به نام مدیرعامل یا شرکت حقوقی طراحان و ناظر صادر شود، علاوه بر دارا بودن تمام شرایط بیمه نامه طرح تجمیع مهندسین دخیل در پروژه (مسئولیت مدنی حرفه ای کلیه مهندسین (محاسب، طراح و ناظر) دخیل در پروانه ساختمان با متراژ و آدرس مشخص شده در بیمه نامه از تاریخ شروع نظارت و طراحی (شروع نظارت یا طراحی همان تاریخ کسر ظرفیت مهندسین است که تاریخ شروع وظایف و تعهدات ایشان نسبت به ساختمان مربوطه خواهد بود) تا پانزده سال بعد از تاریخ صدور بیمه نامه چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری یا در دورانی که اجرای کار متوقف شده است ( به صورت نیمه کاره) تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد. و چنانچه در طول 15 سال پوشش بیمه نامه مهندس یا مهندسین (طراح ، ناظر و محاسب ) دخیل در پروژه فوق تغییر کنند، علاوه بر پوشش بیمه ای مسئولیت هریک از مهندسین سابق، مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین جایگزین نیز تا پایان دوره پوشش بیمه نامه تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد.) مسئولیت مدنی حرفه ای مدیرعامل شرکت نیز نسبت به پروانه ساختمان ذکر شده در بیمه نامه تحت پوشش تعهدات بیمه نامه می باشد.

پیوند ها تماس باما
  • واحد پشتیبانی و صدور
  • میدان امام خمینی مقابل بیمارستان ثامن طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین واحد 3
  • 05138513585

  • دفتر مرکزی
  • تهران، خیابان کریم خان، خیابان حسینی غربی دوم، پلاک 10، واحد 2
  • 02188308378

کلیه حقوق این سایت متعلق به ققنوس می باشد. هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
ورود به ققنوس
رمز عبور خود را فراموش کرده ام ورود
ثبت نام در ققنوس
ثبت نام در ققنوس
شماره تلفن همراه
فراموشی رمز عبور
شماره تلفن همراه
تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است. صفحه اصلیطرح هااعلام خسارتراهنمای صدوربیمه نماهمکاری با ققنوس